Събития

Новини

Други

Шестокласници в общоградския форум „Аз променям моето училище“

На 7 юни ученици от VI а клас на СУ „Св. яв. Кирил и Методий“, гр. Пловдив, взеха участие в общоградския форум „Аз променям моето училище“. Те показаха колко добри ученици са не само в час, но и когато се отнася за виртуална и добавена реалност. 

Още по темата на u4avplovdiv.com

Други

Европейски младежки музикален фестивал „Силата на песента“

Завърши Европейският младежки музикален фестивал „Силата на песента“. На церемония по награждаването за отличното им представяне бяха наградени с плакет и грамоти директорът Таня Николова, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ансамбъл „Марица“ с ръководители Нели Карабахчиева и Боян Алексиев за отличното им представяне.

Виж снимки от събитието тук

Още по темата в u4avplovdiv.com

Други

Обявление

На основание чл. 13б от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., изм. ДВ, бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.), СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Пловдив набира предложения за доставка на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти за учениците от І до ІV клас, както следва:

1. Срок за набиране на предложенията – от 25.04.2019 г. – до 03.05.2019 г. вкл.;

2. Брой на учениците от І до ІV клас в училището към настоящия момент – 171 ученика;

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – две учебни години – 2019/2020, 2020/2021;

4. Максималния брой доставки за всяка учебна година:

 по схема „Училищен плод“ – 46 доставки за всяка учебна година (2019/2020, 2020/2021)

 по схема „Училищно мляко“ – 50 доставки за всяка учебна година (2019/2020, 2020/2021), като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко;

5. Заявителите представят следните документи:

 броя на изпълнените доставки за текущата 2018/2019 учебна година – при акт за отменяне на акта за одобрение на предходен доставчик;

 по схема „Училищен плод“ представят документ/и за регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

 документ/и за регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 – за Схема „Училищно мляко“. За доставка на продуктите по схема „Училищно мляко“, заявителите трябва да използват собствени или наети с договор транспортни средства, разполагащи с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, съгласно чл. 4, параграф 3, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 852/2004. Доставките трябва да се организират така, че да бъдат приети незабавно от отговорния персонал на учебното заведение и подредени за съхранение, без да се прекъсва температурният режим;

 предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищен плод“;

 копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;

 предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема „Училищно мляко“;

 писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема „Училищно мляко“;

 предоставяне на мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема „Училищно мляко“.

6. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложенията в деловодството на училището в срок  от 25.04.2019 г. – до 03.05.2019 г. вкл. Предложения, получени след посочения срок, не се разглеждат.

7. Предложенията на заявителите се представят в деловодството на учебното заведение, в запечатан плик, като при приемането му в деловдството се записват във входящия дневник  на училището, за което на приносителя се издава документ, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Върху плика се посочва наименованието на заявителя, заявител по схема …………………., адрес за коренспонденция, телефон и електронен адрес.

Заповед РД-10-1888/22.05.2019 г.

e-mail: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Публикувано на 24.04.2019г.

Други

Патронен празник на училището

На 11 Май 2019г. по случай патронния празник на училището, ще се проведе шествие с участието на всички ученици на СУ „Св.св Кирил и Методий“ от централна поща до барелефа на светите братя в Стария град.

Други

Състезание „Бързо, лесно, точно“

За девета поредна година в СУ “Св.св.Кирил и Методий” се проведе състезанието „Бързо, лесно, точно“, чиято цел е да даде възможност на малчуганите от подготвителните групи на детските градини и училищата да се запознаят с обстановката в училище, да придобият социални умения, да седнат на школския чин и в рамките на един учебен час да решават 15 задачи. 

Други

Участие в телевизионното предаване „Знание.БГ“

СУ „Свети свети Кирил и Методий“ взе участие в телевизионното предаване „Знание.БГ“ във връзка с предстоящия конгрес на Европейската асоциация на музикалните училища.
Какви са проблемите и възможностите пред училищата с профилирано и разширено изучаване на музика и хореография. Разговор в „Знание БГ“ със Саша Щерева – директор на СУ „Любен Каравелов“ и с Таня Николова – директор на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ в Пловдив.

Състезания

Фолклорна плетеница

Имаме удоволствието да Ви поканим на Националния кръг „Фолклорна плетеница“ и Европейския младежки музикален фестивал „Силата на песента“. Събитията ще бъдат проведени в периода 02.06.2019г. – 05.06.2019г. в СОК Камчия.

Участниците ще имат възможността да се присъединят към международния фестивал и да участват в: откриването,съвместно изпълнение на химна.

Меню