Всички проекти

Проведени обучения в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие напедагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

В дните 01.07. – 04.07.2019 г. и 04.07. – 07.07.2019 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив се проведоха две обучения на учители по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обученията се организираха от „Институт за човешки ресурси“ ООД с лектор Елена Христова в тематично направление „Иновативни методи на преподаване“ по програма: „Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя“ с продължителност на обучението –  32 акад. Часа (16 – присъствени часа, 16 – неприсъствени часа).


ГРАФИК

На дейностите на групите по проект BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.)

За периода юни-септември 2019г.

№ по ред Група Дата на провеждане Начален час Място на провеждане
1БЕЛ VI б клас06.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ VI б клас13.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ VI б клас20.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ VI б клас21.06.2019 г.13:15Каб. 210
2БЕЛ V б клас04.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ V б клас07.06.2019 г.13:15Каб. 210
БЕЛ V б клас11.06.2019 г.13:15Каб. 210
3БЕЛ V б клас втора група21.06.2019 г.08:00Каб. 210
БЕЛ V б клас втора група24.06.2019 г.08:00Каб. 210
БЕЛ V б клас втора група25.06.2019 г.08:00Каб. 210
БЕЛ V б клас втора група26.06.2019 г.08:00Каб. 210
4Математика VI б клас03.06.2019 г.14:00Каб. 209
Математика VI б клас06.06.2019 г.14:00Каб. 209
5Математика IX клас05.06.2019 г.14:55Каб. 209
Математика IX клас07.06.2019 г.13:15Каб. 209
Математика IX клас12.06.2019 г.14:55Каб. 209
Математика IX клас14.06.2019 г.13:15Каб. 209
6БЕЛ VII клас05.06.2019 г.14:00Каб. 216
БЕЛ VII клас12.06.2019 г.14:00Каб. 216
7Физика и астрономия VII клас03.06.2019 г.14:00Каб. 209
Физика и астрономия VII клас10.06.2019 г.14:00Каб. 209Picture

ПРОЕКТ „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно:
• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;
• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.
Конкретните цели на проекта са:
1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.
2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.
През учебната 2017/2018 година от СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив  в проекта се включиха 6 ученици от XI клас професия: ДИЗАЙНЕР, специалност: РЕКЛАМНА ГРАФИКА, които провеждат практическо обучение с продължителност 240 астрономически часа за всеки отделен ученик, в реална работна среда при следните работодатели:

  • ТАФПРИНТ ООД
  • КОЛОР ПРИНТ БГ ЕООД
  • ПРИНТЕРО ЕООД

Повече информация за проекта  можете да намерите на http://mon.bg/bg/2060 и https://upraktiki.mon.bg/?m=1

 


По проект „Твоят час“ екипът на МОН са подготвили електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. 
Моля всички ученици, включени в проекта, и техните родители да изразят мнението си за дейностите по проекта на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx 
Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx 

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

Благодаря Ви!

С уважение,

Таня Николова

Директор

Публикувано на 01.06.2018г.


PicturePictureМИНИСТЕРСТВО НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

„ТВОЯТ ЧАС“

През учебната 2017/2018 година в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив са сформирани следните групи по проект „Твоят час“:

I. Групи за преодоляване на обучителни трудности:

1. Обичам те родна реч с ръководител Видка Костадинова

2. Уча Български език с ръководител Албена Фиданска

3. Лесна математика с ръководител Цветелина Арабаджиева

4. EЗИК МОЙ с ръководител Мария Ангелова

5. Български език и литература с ръководител Милена Симеонова

6. Математика с ръководител Ангел Велков

7. Монтесори-родна реч с ръководител Доника  Вълканова

II. Групи по интереси:

1.Вокална формация „АКВАРЕЛИ“ с ръководител на дейността Ганка Георгиева

2. Народни танци „ЗА ПОЯС“ с ръководител на дейността Боян Алексиев

3. Успешна матура с ръководител на дейността на дейността Виолета Панова

4. ФК „БУДИТЕЛИ“ с ръководител на дейността Алекс Марков

5. Клуб баскетбол начален етап с ръководител на дейността Владимир Клявков

6. Математиката около нас с ръководител на дейността Цветелина Арабаджиева

7. Клуб за вдъхновение и лидерство с ръководител на дейността Кристиана Булдеева

8. „Баскетбол“ с ръководител на дейността Димитър Димитров

9. Народни танци с ръководител на дейността Нели Карабахчиева

10. Мажоретки с ръководител на дейността Нели Карабахчиева

11. „Приятели на китарата“ с ръководител на дейността Цветан  Карабов

12. „Млад еколог“ с ръководител на дейността Кремена Топалова

13. Характерни танци с ръководител на дейността Боян Алексиев

14. „ЛОЛИ-ПОП“ с ръководител на дейността Евелина Палакова

15. Арт фабрика за големи художници с ръководител на дейността Марина Нанкова

16. Арт фабрика за дизайнери с ръководител на дейността Марина Нанкова

17. Арт фабрика с ръководител на дейността Венета Маринова

18. Народни танци „РЪЧЕНИЦА“ с ръководител на дейността Боян Алексиев

19. Български народни танци с ръководител на дейността Боян Алексиев


На 31.05.2018 г. в 16:00 часа беше открита годишната изложба на Клуб „Арт фабрика за големи художници“. Експонирани са индивидуални и групови рисунки на малките художници от I клас. На събитието присъстваха учениците от Iа и Iб класове, учители и родители. Ръководителят на клуба, Марина Нанкова, благодари на децата за прекрасното представяне и ползотворната работа през учебната 2017/2018 година и раздаде на участниците грамоти.

Priem Priem


 

PriemPriem

PriemPriem

Priem


Priem

Priem


През учебната 2016/2017 година в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив са сформирани следните групи по проект „Твоят час“:

I. Групи за преодоляване на обучителни трудности:

1. Химическа лаборатория с ръководител Жулиета Янкова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

2. Физика през призмата на живота с ръководител Доброслава Тодорова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

3. Български език и литература с ръководител Таня Стайкова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

4. Обичам те, родна реч с ръководител Видка Костадинова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

5. Занимателен английски език с ръководител Светла Иванова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

6. Български език и литература за VII клас с ръководител Антоанета Минчева, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

7. Български език и литература за ХI клас с ръководител Мария Ангелова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

II. Групи по интереси:

1.Математиката около нас с ръководител на дейността Галина Божикова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

2. Арт-фабрика за големи с ръководител на дейността Марина Нанкова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

3. Арт фабрика за малки с ръководител на дейността Венета Маринова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

4. Успешна матура с ръководител Виолета Панова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 18.05.2017г.

5. Баскетбол с ръководител Димитър Димитров, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

6. Клуб Баскетбол – начален етап с ръководител Тони Христева, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

7. Народни танци – за пояс с ръководител Боян Алексиев, период на провеждане от 03.11.2016г. до 31.05.2017г.

8. Народни танци с ръководител Нели Карабахчиева, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

9. Вокална формация с ръководител Ганка Георгиева, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

10. ФК „Будители“ с ръководител Богдан Лозенов, период на провеждане от 03.11.2016г. до 15.06.2017г.

11. Клуб за вдъхновение и лидерство с ръководител Теодора Пампулова / Пролет Александрова, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

12. Мажоретки – извънкласна дейност регистрирана  като търсена дейност в платформата на „Твоят час“, период на провеждане от 03.11.2016г. до 30.06.2017г.

PriemPriemPriemPriem

PriemPriemPriem Priem

Съвет за обществен мониторинг „ТВОЯТ ЧАС“

Ели Грамбелова
Председател
Педагогически специалист

Даниела Гайдаджийска
Секретар
Педагогически специалист

Янчо Христозов
Представител на юридическо лице с нестопанска цел

Надежда Шереметева
Родител

Георги Георгиев
Заместник-кмет ЕСОЗГР на район „Западен“

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“ вижте тук…

Индивидуална образователна карта вижте тук…

За повече информация можете да посетите сайта на проект „Твоят час“.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


.

Училищен вестник
„НА ПРИЦЕЛ“

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „УСПЕХ“

За четвърта поредна година СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – Пловдив работи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – „УСПЕХ“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Основната цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците чрез извънкласни и извънучилищни дейности, както и да се даде възможност на младите хора да развият допълнителни знания, умения и компетентности чрез предпочитана от тях личностна изява.

Незабравими ще останат моментите, осъществени в рамките на проекта, чрез постановката на детската опера ,,Жената със златно сърце“; изложбите на икони в църквата ,,Свети Климент Охридски“; празничните концерти и участията в  състезания по дебати.

През настоящата учебна година са сформирани 12 групи, в които участват 164 ученици от II до XII  клас с интереси в областта на природоматематическите и хуманитарните науки, родноезиковите,  чуждоезиковите, дигиталните, гражданските и културните компетентности. Секция „Спортни мажоретки“  насърчават децата към здравословен начин на живот, а талантливите ученици в областта на изкуствата  се  обучават и забавляват в ателиетата по музика, хореография, етнография, декорация, фотография и кино. За  поредна година учениците от клуб „Млад журналист“ ще издават свой електронен вестник и ще отразяват в  медиите училищните  събития.   

  
    

„ЖЕНАТА СЪС ЗЛАТНОТО СЪРЦЕ
ОПЕРА ЗА ДЕЦА
 
МУЗИКА Кирил Ламбов
ЛИБРЕТО:   Константин  Коцев
 
ПОСТАНОВКАСтудио „Музикален театър
РЪКОВОДИТЕЛИГанка Георгиева и Диана Кънева
 
ДЕКОРИСтудио „Сценография
РЪКОВОДИТЕЛМарина Нанкова
Програма вижте тук…
 
08.06.2012 год.
КУКЛЕН ТЕАТЪР