Прием на ученици

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ е иновативно училище с дългогодишна история и традиции в изобразителното, музикалното и танцово изкуство, в което учениците получават знания, умения и възможност да покажат своя талант, да участват в конкурси, състезания, изложби и концерти, и първото училище въвело метода на Монтесори в начален етап. През 2020/ 2021 учебна година в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ продължава обучението на ученици в трети и втори клас в иновативните паралелки „Монтесори класна стая – Помогни ми да се справя сам”, а ново планираните иновативни паралелки са две. Учениците имат възможност да разгърнат пълноценно потенциала си, усвоявайки учебното съдържание посредством изграждането на позитивна образователна среда, развивайки креативното, творческото, критичното и абстрактното си мислене по лесен и забавен начин. Училището предлага:

 • Обучение от висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване, облачни технологии, включително учители с професионална квалификация за Монтесори преподаватели
 • Извънкласни занимания – вокални групи, танцови състави, арт-фабрика за малки и големи, футбол, баскетбол
 • Съвременно оборудвани класни стаи – мултимедии, лаптопи, интернет достъп
 • Автентична Монтесори класна стая с подготвена среда
 • Опитно поле
 • Хореографски и компютърни зали
 • Специализирани кабинети по природни науки и музика
 • Художествени ателиета и галерия
 • Стая на семейството
 • Адаптирана среда за деца със СОП
 • Външна класна стая за провеждане на занимания сред природата
 • Две открити спортни площадки
 • Просторен стол с топла храна
 • Медицинско обслужване
 • Съвременно видеонаблюдение и охрана
 • Автономно парно отопление
 • Безплатна лятна занималня за ученици I – IV клас

За учебната 2020/ 2021 година предлагаме обучение в следните паралелки 1. клас:

 • Иновативна паралелка „Монтесори класна стая – Помогни ми да се справя сам“ с разширена подготовка по :
 • Математика
 • Околен свят
 • Какво е монтесори?
 • Иновативна паралелка „Монтесори класна стая – Помогни ми да се справя сам“ с разширена подготовка по :
 • Изобразително изкуство
 • Паралелка с разширена подготовка по :
 • Хореография
 • Музика

Редът и начинът за разпределение на децата по паралелки се извършва по входящ № на заявлението от родителя до запълване на съответната паралелка.

Целодневна организация на учебния ден

Учебните занимания за I и II клас започват в 8:30 ч., а за III – IV клас в 8:00 ч. За учениците от I до IV клас учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите от целодневната организация на учебния ден след обяд до 18:00 ч., както следва: организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси, включващи – „Забавна математика“, „Знайко“, „Шарена работилница“, „Четенето е забавно“, „Спортни игри“, „Футбол“, „Баскетбол“. За иновативна паралелка „Монтесори класна стая“ учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед. Учебните часове започват в 8.30 и приключват в 16.10 и са задължителни за всички ученици, но родителите, които желаят, могат да вземат децата си до 18:00 часа, като дотогава те са под надзора на своите учители. В начален етап родителите и учениците могат да избират и факултативна подготовка – “Православна религия”, която се провежда от квалифициран преподавател веднъж седмично.

Начин на организиране на обедното хранене на децата, посещаващи групите за целодневна организация

Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно /първо, второ и десерт/ и двустепенно /второ и десерт/. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация. На учениците се осигурява безплатна закуска и допълнително здравословно хранене по схемите на ДФ „Земеделие“ „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.


Училището подкрепя и развива креативността на учениците чрез различни инициативи, състезания, обучения, международни проекти и благотворителни акции. Доказателство за успешния образователен продукт, който предлагаме, е добрата реализация на нашите възпитаници. Много от тях са известни певци, танцьори, артисти, дизайнери, преподаватели във ВУЗ и политици. Гордеем се с постиженията на нашите възпитаници Весела Бонева, Богдана Петрова – музикални изпълнители, Иван Донев – моден дизайнер в Италия, Евелин Демирев – композитор, Атанас Владиков – преподавател в Пловдивския университет, Здравко Димитров – кмет на град Пловдив и много други.

Училищен план прием

 • Брой паралелки – 3
 • Брой места – 66

При необходимост броя на местата се завишава с двама ученика на паралелка или общо брой места – 72. Промяна в броя на паралелките в останалите класове – не се предвижда.
Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до VІ клас включително

График

График на дейностите за 2020 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

  Вижте тук

През учебната 2020/2021 ще бъдат сформирани следните паралелки:

 • Vа – Паралелка с избираеми учебни часове по:
 • Математика
 • Хореография
 • Vб – Паралелка с избираеми учебни часове по:
 • Математика
 • Изобразително изкуство
 • Vв – Паралелка с избираеми учебни часове по:
 • Български език и Литература
 • Музика
Свободни места за учебната 2020/2021 година
 • V клас 6
Класирани ученици в V клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив към 09.06.2020
Клас Входящ номер/Дата
1 Va ВК-2041/05.06.2020г.
2 Va ВК-2055/08.06.2020г.
3 ВК-2025/04.06.2020г.
4 ВК-2018/04.06.2020г
5 ВК-1993/02.06.2020г.
6 ВК-2057/08.06.2020г
7 ВК-2060/08.06.2020г
8 ВК-2069/09.06.2020г
9 ВК-2071/09.06.2020г
10 Vв/td> ВК-2077/09.06.2020г
Правила и критерии

Правила и критерии за преместване в началото на учебната 2019/2020 година на ученици в V клас

  Вижте тук
Кандидатстване
КАНДИДАТСТВАЙТЕ ОНЛАЙН СЕГА

или изтеглете заявление за преместване от ТУК

 • Рекламна графика. Професия: Дизайнер
 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Придобиване на III. степен на професионална квалификация.
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.
 • Възможност за продължаване на образованието и професионална реализация в областта на рекламата, предпечата, дизайна и фотографията.
 • Балообразуване
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.
 • Български танци. Професия: Танцьор
 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Придобиване на III. степен на професионална квалификация.
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.
 • Възможност за продължаване на образованието в АМТИИ – прием с преференции по специалности Българска народна хореография, Артмениджмънт и др.
 • Професионална реализация, участия в национални и международни конкурси.
 • Балообразуване
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Музика и Български език и литература, от свидетелството за основно образование.

Свободни места в VIII клас за учебната 2020/2021 година
 • Професия: Дизайнер, специалност: Рекламна графика. 3
 • Професия: Танцьор, специалност: Български танци. 4
Как да кандидатствам след VII клас?
  Вижте тук
График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 година след завършено основно образование
  Вижте тук