Прием на ученици

Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив е иновативно училище с дългогодишна история и традиции в изобразителното, музикалното и танцово изкуство, в което учениците получават знания, умения и възможност да покажат своя талант, да участват в конкурси, състезания, изложби и концерти, и първото училище въвело метода на Монтесори в начален етап. В СУ “Св. св. Кирил и Методий“ продължава обучението на ученици в четвърти, трети, втори и първи клас в иновативните паралелки „Монтесори класна стая – Помогни ми да се справя сам”. По този начин за първи път в област Пловдив в общинско училище се реализира целият начален етап с обучение според педагогиката на Монтесори. Учениците имат възможност да разгърнат пълноценно потенциала си, усвоявайки учебното съдържание посредством изграждането на позитивна образователна среда, развивайки креативното, творческото, критичното и абстрактното си мислене по лесен и забавен начин. Училището предлага:

 • Обучение от висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване, облачни технологии, включително учители с професионална квалификация за Монтесори преподаватели
 • Извънкласни занимания – вокални групи, танцови състави, STEM-ориентирани клубове, футбол, баскетбол
 • Съвременно оборудвани класни стаи – мултимедии, лаптопи, интернет достъп
 • Автентична Монтесори класна стая с подготвена среда за всеки клас
 • Опитно поле
 • Компютърни зали
 • Специализирани кабинети по музика
 • Специализиран кабинет за STEM обучение
 • Художествени ателиета и галерия
 • Две хореографски зали
 • Стая на семейството
 • Адаптирана среда за деца със СОП
 • Външна класна стая за провеждане на занимания сред природата
 • Открити спортни площадки
 • Два физкултурни салона
 • Просторен стол с топла храна
 • Целодневно медицинско обслужване
 • Съвременно видеонаблюдение и охрана
 • Автономно парно отопление

За учебната 2023/2024 година предлагаме обучение в следните паралелки в I клас:

 • Иновативна паралелка „Научи ме да се справям сам“ с използване на методите и педагогиката на Монтесори с разширено изучаване на математика и изобразително изкуство
 • Какво е методът Монтесори?
 • Паралелка с разширена подготовка по:
 • Български език и литература
 • Хореография

Редът и начинът за разпределение на децата по паралелки се извършва по входящ № на заявлението от родителя до запълване на съответната паралелка.

Целодневна организация на учебния ден

Учебните занимания за учениците I и IV клас започват в 8:30 ч. За учениците от I до IV клас, с изключение на иновативните паралелки „Монтесори класна стая – Помогни ми да се справя сам“, учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите от целодневната организация на учебния ден – след обяд до 18:00 ч., както следва: организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси, включващи – „Забавна математика“, „Знайко“, „Шарена работилница“, „Четенето е забавно“, „Спортни игри“, „Футбол“, „Баскетбол“. За иновативна паралелка „Монтесори класна стая – Помогни ми да се справя сам“ учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед. Учебните часове започват в 8:30 ч. и приключват в 16:10 ч. и са задължителни за всички ученици, но родителите, които желаят, могат да оставят децата си до 18:00 часа, като дотогава те са под надзора на своите учители. В начален етап родителите и учениците могат да избират и факултативна учебна подготовка – “Православна религия”, която се провежда от квалифициран преподавател по религия веднъж седмично.

Начин на организиране на обедното хранене на учениците, посещаващи групите за целодневна организация на учебния ден

Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно /първо, второ и десерт/ и двустепенно /второ и десерт/. Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация. На учениците се осигурява безплатна подкрепителна закуска.


Училището подкрепя и развива креативността на учениците чрез различни инициативи, състезания, обучения, международни проекти и благотворителни акции. Доказателство за успешния образователен продукт, който предлагаме, е добрата реализация на нашите възпитаници. Много от тях са известни певци, танцьори, артисти, дизайнери, преподаватели във ВУЗ и политици. Гордеем се с постиженията на нашите възпитаници Весела Бонева, Богдана Петрова – музикални изпълнители, Иван Донев – моден дизайнер в Италия, Евелин Демирев – композитор, Атанас Владиков – преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Здравко Димитров – кмет на град Пловдив и много други.

Училищен план-прием

 • Брой паралелки – 3
 • Брой места – 66


Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до IV клас включително

График

График на дейностите за 2023 календарна година съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

  Вижте тук

През учебната 2023/2024 година ще бъде сформирана 1 паралелка. За избираемите учебни часове учениците ще имат възможност да избират един от следните варианти:

 • Вариант I:
 • Математика
 • Хореография
 • Вариант II:
 • Математика
 • Изобразително изкуство
Уважаеми родители, поради големият брой желаещи ученици да изучават ИУЧ по математика и хореография, паралелката в V клас за 2023/2024 година ще бъде само с тези избираеми учебни часове (Вариант I).
Повече информация за паралелките в V клас за учебната 2022/2023 година   Вижте тук
Свободни места за учебната 2023/2024 година
 • V клас 4
Класирани ученици в V клас на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Пловдив към 17.06.2022
Клас Входящ номер/Дата
1 V ВК–––-
2 V ВК–––
3 V ВК––––
4 V ВК–––-
Правила и критерии

Правила и критерии за преместване в началото на учебната 2023/2024 година на ученици в V клас

  Вижте тук
Кандидатстване
КАНДИДАТСТВАЙТЕ ОНЛАЙН СЕГА

или изтеглете заявление за преместване от ТУК

 • Професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“
 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Придобиване на III степен на професионална квалификация.
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.
 • Възможност за продължаване на образованието и професионална реализация в областта на рекламата, предпечата, дизайна и фотографията.
 • Балообразуване
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.
 • Професия „Танцьор“, специалност „Български танци“
 • С разширено изучаване на Английски език.
 • Срок на обучение: 5 години.
 • Придобиване на III степен на професионална квалификация.
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация.
 • Възможност за продължаване на образованието в АМТИИ – прием с преференции по специалности Българска народна хореография, Артмениджмънт и др.
 • Професионална реализация, участия в национални и международни конкурси.
 • Балообразуване
  • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
  • Удвоен резултат от НВО по Математика;
  • Оценките по Музика и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

Свободни места в VIII клас за учебната 2022/2023 година
 • Професия: „Дизайнер“, специалност: „Рекламна графика“ 0
 • Професия: „Танцьор“, специалност: „Български танци“ 1
Как да кандидатствам след VII клас?
  Вижте тук
График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 година след завършено основно образование
  Вижте тук