Обявление

Други

Обявление

На основание чл. 13б от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ (приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., изм. ДВ, бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.), СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Пловдив набира предложения за доставка на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти за учениците от І до ІV клас, както следва:

1. Срок за набиране на предложенията – от 25.04.2019 г. – до 03.05.2019 г. вкл.;

2. Брой на учениците от І до ІV клас в училището към настоящия момент – 171 ученика;

3. Учебни години, за които ще се извършват доставките – две учебни години – 2019/2020, 2020/2021;

4. Максималния брой доставки за всяка учебна година:

 по схема „Училищен плод“ – 46 доставки за всяка учебна година (2019/2020, 2020/2021)

 по схема „Училищно мляко“ – 50 доставки за всяка учебна година (2019/2020, 2020/2021), като най-малко една доставка месечно е прясно пастьоризирано мляко;

5. Заявителите представят следните документи:

 броя на изпълнените доставки за текущата 2018/2019 учебна година – при акт за отменяне на акта за одобрение на предходен доставчик;

 по схема „Училищен плод“ представят документ/и за регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните;

 документ/и за регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 – за Схема „Училищно мляко“. За доставка на продуктите по схема „Училищно мляко“, заявителите трябва да използват собствени или наети с договор транспортни средства, разполагащи с устройства за поддържане на температурен режим, които осигуряват поддържане на хладилната верига, съгласно чл. 4, параграф 3, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 852/2004. Доставките трябва да се организират така, че да бъдат приети незабавно от отговорния персонал на учебното заведение и подредени за съхранение, без да се прекъсва температурният режим;

 предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин – за Схема „Училищен плод“;

 копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема „Училищно мляко“;

 предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 по Схема „Училищно мляко“;

 писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3 по Схема „Училищно мляко“;

 предоставяне на мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5, за Схема „Училищно мляко“.

6. Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложенията в деловодството на училището в срок  от 25.04.2019 г. – до 03.05.2019 г. вкл. Предложения, получени след посочения срок, не се разглеждат.

7. Предложенията на заявителите се представят в деловодството на учебното заведение, в запечатан плик, като при приемането му в деловдството се записват във входящия дневник  на училището, за което на приносителя се издава документ, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Върху плика се посочва наименованието на заявителя, заявител по схема …………………., адрес за коренспонденция, телефон и електронен адрес.

Заповед РД-10-1888/22.05.2019 г.

e-mail: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg

Публикувано на 24.04.2019г.

Меню