Заявяване на желание за участие в Национално външно оценяване по чужд език за 7. клас

Други

Заявяване на желание за участие в Национално външно оценяване…

Във връзка с обявеното извънредно положение и определените срокове в т. 3 от заповед № РД-09-2152/ 27.08.2019г. на министъра на образованието и науката ще се осъществи от класните ръководители Милена Симеонова и Боян Алексиев, онлайн проучване относно желанието на учениците от VII-те класове в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за участие в изпит по желание по националното външно оценяване по чужд език. За целта утвърдените със заповед № РД-09-3198/ 27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката заявления за полагане на изпит по НВО по чужд език в VII клас ще бъдат изпратени на родителите на учениците от VII клас чрез електронния дневник, използван в училището.
Чрез електронния дневник ще бъде изпратено съобщение от класните ръководители до родителите на учениците от VII клас, в отговор на което те трябва да дадат своето становище за участие на съответния ученик в националното външно оценяване по чужд език. В съобщението да бъде посочен краен срок за отговор – 06.04.2020г. Заявленията следва да бъдат попълнени и подписани от родител. Да бъдат сканирани( при невъзможност – снимани с телефон, като всички попълнени реквизити се виждат ясно) и изпратени обратно чрез електронния дневник на класния ръководител или на електронната поща на училището. Родители, които нямат възможност да разпечатат заявлението, могат да вземат бланки от сградата на училището.

Меню