Полагане на изпит за проверка на способностите

Други

Полагане на изпит за проверка на способностите

  1. Във връзка с обявеното извънредно положение и определените срокове в V т. 3.2 от организацията на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година да се осъществи от класните ръководители Милена Симеонова и Боян Алексиев, онлайн проучване относно желанието на учениците от VII-те класове в СУ “Св. св. Кирили Методий” за участие в изпит за полагане на изпити за проверка на способностите (музика и/или физическо възпитание и спорт). За целта утвърдените със заповед № РД09-2152/ 27.08.2019г. на министъра на образованието и науката заявления за полагане на изпити за проверка на способностите в VII клас да бъдат изпратени на родителите на учениците от паралелките от VII клас чрез електронния дневник, използван в училището. 
  2. Чрез електронния дневник да бъде изпратено съобщение от класните ръководители до родителите на учениците от паралелките от VII клас, в отговор на което те трябва да дадат своето становище за участие на съответния ученик в изпит за проверка на способностите. В съобщението да бъде посочен краен срок за отговор – 27.05.2020г. Заявленията следва да бъдат попълнени и подписани от родител. Да бъдат сканирани ( при невъзможност –  снимани с телефон, като всички попълнени реквизити се виждат ясно) и изпратени обратно чрез електронния дневник на класния ръководител или на електронната поща на училището. За родители, които нямат възможност да разпечатат заявлението, да се уведомят, че бланки могат да се вземат от сградата на училището. Към заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита. Кодовете на изпитите, които се вписват  в заявлението са както следва: за музика – код 03, за физическо възпитание и спорт – код 06. В заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по музика  задължително се записва  „Музика – …………… /посочва се какъв инструмент или пеене/“.
Меню