Информация за организацията на учебния процес при ОЕСР, считано от 29.10.2020 г.

Други

Информация за организацията на учебния процес при ОЕСР, считано…

За периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап и се преминава към обучение в електронна среда от разстояние.  

Обучението в електронна среда от разстояние ще се провежда в съответствие с чл. 40а от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и глава 19. от ПДУ на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив, както следва: 

I. Обучението се провежда синхронно по утвърденото седмично разписание и утвърдения дневен режим на институцията. Продължителността на учебния час е 40 минути. 

  1. При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците.
  2. Всички учебни часове се провеждат във виртуалните класни стаи в Google Classroom. Разговорите за учебни цели се осъществяват в приложението Google Meet. По време на учебните часове всички ученици са длъжни да бъдат с прилично облекло и включени камери. Официален инструмент за комуникация с ученици по време на обучението в електронна среда от разстояние освен Google Classroom е и електронният дневник – “Школо”. 
  3. По време на обучението в електронна среда от разстояние се спазват всички права и задължения на ученици и педагогически специалисти. Отбелязват се закъснения, отсъствия и оценяването се извършва съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

II. Официален инструмент за комуникация с родители по време на обучението в електронна среда от разстояние е електронният дневник – “Школо”. Всички родителски срещи се провеждат в Google Meet.

Меню