Обучение от разстояние в електронна среда от 24.11. до 04.12. за учениците от V до XII клас

Обучение от разстояние в електронна среда от 24.11. до…

Уважаеми ученици и родители!

Считано от 24.11.2020 г. (вторник) до 04.12.2020 г. (петък) обучението на учениците от V до XII клас ще се реализира от разстояние в електронна среда.

Обучението ще се провежда синхронно по утвърденото седмично разписание и утвърдения дневен режим на институцията. Продължителността на учебния час в прогимназиален етап е 30 минути, а в гимназиален етап – 40 минути и следва следния утвърден дневен режим: 

cpjPV1dDQH5kVy0QJok0TVZfX67joeMZ0KRGm4Z0xzko8HFi2rYMhRnV6tqUOpycZ-h8-DLjl4WI_qmzkHmU5rTxuhoziMxEUbvWBjrTJIHEOvPobSsv0nTZoQwzIjsEuAX-kSCq

Учебните часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с учениците и се провеждат във виртуалните класни стаи в Google Classroom. Разговорите за учебни цели се осъществяват в приложението Google Meet.  По време на учебните часове всички ученици са длъжни да бъдат с прилично облекло и включени камери. 

Официален инструмент за комуникация между учители и ученици по време на обучението от разстояние в електронна среда освен Google Classroom е и електронният дневник – “Школо”. 

По време на обучението в електронна среда от разстояние се спазват всички права и задължения на ученици и педагогически специалисти. Отбелязват се закъснения и отсъствия, а оценяването се извършва съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

За улеснение на всички родители официален инструмент за комуникация със  служители от институцията с тях е електронният дневник – “Школо”. Всички родителски срещи се провеждат в Google Meet.

Уважаеми ученици и родители,

Искрено Ви молим и призоваваме да се спазват всички противоепидемични мерки, определени със заповед на здравния министър. Най-голямата ценност е животът и здравето на всички ни. Убедени сме, че спазването на мерките е отговорност към нас самите и загриженост към хората, които обичаме.

През изминалите месеци, от март до юни, заедно с Вас положихме усилия и повече грижа в образованието на нашите деца и създадохме един успешен модел на взаимодействие. Искрено Ви молим и този път да ни съдействате и да упражнявате нужния родителски контрол как Вашите деца изпълняват задълженията си на ученици – да влизат навреме в съответните виртуални класни стаи, да изпълняват задачите си за часа и такива, поставени за домашна или проектна работа. 

Убедени сме, че само с взаимни усилия и загриженост, учениците ще се справят успешно. 

Меню