Информация относно възможностите за преминаване в ОРЕС

Информация относно възможностите за преминаване в ОРЕС

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената противоепидемична обстановка и зачестили запитвания Ви припомняме какви са възможностите за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за не повече от 30 учебни дни:

Преминаването в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за не повече от 30 учебни дни, съгласно чл. 40а, ал. 3 и 4 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, може да се осъществи при следните случаи:

  • По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. 
  • При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка: 
    • 1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 
    • 2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес; 
    • 3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

При желание за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда родителят е длъжен да попълни заявление за преминаване към ОРЕС и декларация за техническа обезпеченост – Приложение № 8 от ПДУ, които изпраща на електронната поща на училището: sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg или входира лично в деловодството. 

При липса на техническа обезпеченост или при затруднения на родителите да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценното участие на ученика в обучението в електронна среда от разстояние, родителят се свързва с ръководството на училището за обсъждане на възможните варианти за преодоляване на затрудненията от подобен характер.

Заявление и декларация за преминаване в ОРЕС можете да изтеглите от нашия сайт в секция Учебна дейност/Документи/Бланки или в секция Информация и мерки във връзка с Covid-19.

Меню