Информация за начина на провеждане на учебните занятия в периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

Други

Информация за начина на провеждане на учебните занятия в…

Уважаеми родители и ученици,

Считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, учениците от I до XII клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват правилника за дейността на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив и изпълняват стриктно задълженията си като ученици, дори и в електронна среда.

Искаме да Ви напомним, че обучението от разстояние в електронна среда се осъществява синхронно чрез взаимодействие в реално време между учениците и учителите през приложенията Google Classroom и Google Meet с включени камери и микрофони, спазват се и всички права и задължения на ученици и педагогически специалисти. Отбелязват се закъснения, отсъствия и оценяването се извършва съгласно Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Официален инструмент за комуникация с ученици по време на обучението в електронна среда от разстояние освен Google Classroom е и електронният дневник – “Школо”. 

Обучението се провежда синхронно по утвърденото седмично разписание и следния дневен режим на институцията. Продължителността на учебния час в начален етап е 20 минути, в прогимназиален етап – 30 минути, а в гимназиален етап – 40 минути, както следва:  

Седмично разписание при ОРЕС

За периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително обучението в група за целодневна организация на учебния ден за ученици от I до VII клас и иновативни паралелки “Монтесори класна стая”  да се осъществява в електронна среда от разстояние, съгласно следния дневен режим:

При синхронно обучение от разстояние в електронна среда учебните часове включват:

  • Самоподготовка в синхронни учебни часове;
  • Занимания по интереси чрез проектно базирано обучение
  • Организиран отдих и спорт чрез леки изпълними в домашна среда упражнения, които учителят ще изпраща.

Дейностите за допълнителна и обща подкрепа ще се извършват съгласно параграф 14, т. 29 от ЗИД на ЗПУО в специално изготвени в Google Classroom виртуални класни стаи при продължителност на часовете, както следва:

  • в начален етап – 20 минути
  • в прогимназиален етап – 30 минути
  • в гимназиален етап – 40 минути

По желание на родителите часовете за обща подкрепа в начален етап може да бъдат удължени.

Утвърдените графици за консултации и за Втори час на класа следва да се изпълняват в съответните виртуални класни стаи. 

С пожелания за всички да сме здрави и през следващите учебни седмици,

Таня Николова

Директор

Меню