Преустановяване на присъствен учебен процес от 28.10.2021 г.

Други

Преустановяване на присъствен учебен процес от 28.10.2021 г.

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката, издадена в изпълнение на т.1 и т.7-10 от Заповед № РД – 01-856/19.10.2021 г., допълнена със заповед № РД-01-861 от 21.10.2021г. на Министъра на здравеопазването, и съобразно предоставената актуална информация от РЗИ – Пловдив за 14-дневната заболеваемост в община Пловдив и съобщение от РУО – Пловдив, считано от 28.10.2021 г., четвъртък, се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Всички ученици на СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Пловдив ще се обучават от разстояние в електронна среда чрез служебните си профили и ще присъстват в учебните часове чрез включване във виртуалните класни стаи и уроците в реално време.

Дневен режим на обучението от разстояние в електронна среда, както следва:

В графика за начален и прогимназиален етап са предвидени по-големи почивки между учебните часове, съобразявайки се с възрастовите особености на учениците, за да се предотврати претоварване на зрението на учениците от продължителния престой пред електронно устройство и да се даде възможност при необходимост за индивидуални разговори между преподавателя и ученика след учебния час.

При синхронно обучение от разстояние в електронна среда учебните часове включват:
Самоподготовка в синхронни учебни часове;
Занимания по интереси чрез проектно базирано обучение
Организиран отдих и спорт чрез леки изпълними в домашна среда упражнения, които учителят ще изпраща.

Таня Николова

Директор

Меню