Покана

Покана

Уважаеми родители

На 25.10.2022 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове.

На нея освен въпроси, свързани с учебно-възпитателния процес, ще бъдат избирани родители, по един представител от клас, за участие в събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет.

За представители на родителите могат да бъдат излъчени:

  • родители на деца училището;
  • професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на  ученици от детската градина или училището.

Участието на членовете в Обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

 – осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

 – член на настоятелството на детската градина или на училището;

 – в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.

Членовете на Обществения съвет трябва да попълнят декларация, с която да удостоверят липсата на предходните обстоятелствата.

С уважение,

Таня Николова

Директор

Меню