Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Други

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти


Тема на обучението: Как да научим учениците да общуват и да работят в екип

Период на провеждане: поради форсмажорни обстоятелства квалификацията ще бъде проведена през м. юни 2023 г.

Наименование на обучителната организация: Център за опит и идеи „Салве“

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 40

Меню