Учебен процес

Форми на обучение в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ за учебната 2021/2022 г. както следва:

 • дневна форма на обучение,
 • самостоятелна форма на обучение,
 • индивидуална форма на обучение,
 • комбинирана форма на обучение.
В индивидуална или комбинирана форма се обучават ученици по препоръка от екипа за подкрепа за личностно развитие, след направена оценка на потребностите от обучение на ученика и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката. При препоръка, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Индивидуалната форма на обучение може да се организира в съответствие с чл.111, ал.1 от ЗПУО. Окончателният избор за формата на обучение се прави от родителя. Условия за организиране на формите на обучение Виж

Етап Класове Програма
Начален етап, ГЦОУД Начален етап I-IV клас, ГЦОУД I-IV клас ВИЖ
Прогимназиален етап V-VII клас, ГЦОУД V А-Б клас ВИЖ
Гимназиален етап VIII-XII клас ВИЖ
Паралелка Учебен план
Виж
Виж
IIа Виж
IIб Виж
IIIа Виж
IIIб Виж
IVа Виж
Виж
Виж
VIа Виж
VIб Виж
VIIа Виж
VIIб Виж
VIIв Виж
VIIIа Виж
VIIIб Виж
VIIIв Виж
IXа Виж
IXб Виж
IXв Виж
Ха Виж
Хб Виж
XIа Виж
XIб Виж
XIIа Виж
XIIб Виж

Графици за производствена практика на учениците в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за учебната 2022/2023 г., както следва:

 • Ха клас – професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“
 • Виж
 • Хб клас – професия „Танцьор“, специалност „Български танци“
 • Виж
 • ХIа клас – професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“
 • Виж
 • ХIб клас – професия „Танцьор“, специалност „Български танци“
 • Виж
 • ХIIа клас – професия „Дизайнер“, специалност „Рекламна графика“
 • Виж
 • ХIIб клас – професия „Танцьор“, специалност „Български танци“
 • Виж

Информация за графици на изпити в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за учебната 2022/2023 г., както следва:

 • График за изпити за определяне на срочна оценка, VI б клас
 • Виж
 • График за изпити за определяне на срочна оценка, XII а клас
 • Виж