Учебен процес

Форми на обучение в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ за учебната 2021/2022 г. както следва:

  • дневна форма на обучение,
  • самостоятелна форма на обучение,
  • индивидуална форма на обучение,
  • комбинирана форма на обучение.
В индивидуална или комбинирана форма се обучават ученици по препоръка от екипа за подкрепа за личностно развитие, след направена оценка на потребностите от обучение на ученика и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката. При препоръка, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Индивидуалната форма на обучение може да се организира в съответствие с чл.111, ал.1 от ЗПУО. Окончателният избор за формата на обучение се прави от родителя. Условия за организиране на формите на обучение Виж

Етап Класове Програма
Начален етап, ГЦОУД Начален етап I-IV клас, ГЦОУД I-IV клас ВИЖ
Прогимназиален етап V-VII клас, ГЦОУД V-VI клас ВИЖ
Гимназиален етап VIII-XII клас ВИЖ
Индивидуални часове XII клас ВИЖ
Паралелка Учебен план
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
Виж
10а Виж
10б Виж
11а Виж
11б Виж
12а Виж
12б Виж