Нормативни документи

Правилник за дейността на училището вижте тук…


Мерки за максимално безопасни и здравословни условия на труд и обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” за учебната 2021/2022 година вижте тук…


Годишен план на дейността на училището за учебната 2021/2022 г.  вижте тук…


Стратегия за развитие на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив вижте тук…


Училищна програма за занимания по интереси вижте тук…


Правила за предоставяне на достъп до обществена информация вижте тук…


Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендия от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, след завършено основно образование. Вижте тук…

Приложения:


Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУ Свети свети Кирил и Методий за учебната 2021/2022 г. вижте тук…


Мерки за подобряване на образователните резултати на учениците до края на учебната 2020/2021 година вижте тук…


Годишен училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността вижте тук…


Годишен план за работата на училищната комисия по „Безопасност на движението по пътищата“ за учебната 2021/2022 година вижте тук…

План-програма за безопасност на движението по пътищата през 2021 година на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив вижте тук


Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи вижте тук…


Програма за превенция на ранното напускане на учениците вижте тук…


Заповед № РД09-5906/28.12.2017г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
вижте тук…
   


Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование вижте тук…


Единни правила и процедури за задълженията на всеки служител, свързани с тормоз и насилие  вижте тук…


Училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза вижте тук…


Програма за превенция и интервенция на насилието и тормоза вижте тук…


Единни училищни правила за поведение и ценности вижте тук…


Етичен кодекс на училищната общност вижте тук…


Процедура за използване на безплатни учебници и електронно четими учебници
I – VII клас вижте тук…


Анекс към правилника за дейността на училището
(приет на Педагогически съвет с протокол № 5/14.02.2017г.) вижте тук…


АРХИВ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ